İcra İşlemleri Nasıl Başlatılır?

28.09.2021
25
İcra İşlemleri Nasıl Başlatılır?

İcra işlemlerinin başlatılmasından önce borcun ve icranın ne olduğu ve hangi durumlarda karşımıza çıktığını bilmekte fayda var.

Borç Nedir?

Taraflardan birinin (borçlu) diğerine (alacaklı) bir mal karşılığında ödemesi gereken tutar, kişiden herhangi bir mal almamasına rağmen daha sonra vermek şartıyla istediği meblağ veya borcun konusunu yerine getirmekle yükümlü olduğu sorumluluğu ifade eder.  Alacaklı ve borçlu arasındaki borçlara kaynak oluşturacak illiyet bağıdır.

İcra Nedir?

İcra; kelime olarak bir şeyi yapmak, yerine getirmek anlamına gelse de hukuki terim anlamı olarak biraz daha farklıdır.

Borçlunun alacaklıya ödemesi gereken parayı ödememesi ya da yerine getirmekle yükümlü olduğu şeyi yapmaması durumunda alacaklının ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak yasal işlemi başlatmak suretiyle borçlunun sorumluluğunu cebren yerine getirmesi durumudur.

Devlet alacaklının mağduriyet yaşamaması için İcra müdürlüklerini bu görevle yetkilendirmiştir.

Peki Borç Hangi Durumlarda İcra İşleminin Konusu Olur?

Ödeme zamanı gelmiş borcun zamanında ödenmemesi ya da yerine getirilmesi gereken sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda yasal işlemlerden önce alacaklı uzlaşma yolunu deneyerek borçlu ile anlaşmaya çalışır. Borçlunun ileriki bir tarihte ödeme yapacağını söylemesi üzerine vade o tarihe aktarılır. Ödeme günü verilmemesi ya da verdiği ödeme gününde de ödemeyi ifa etmemesi durumunda alacaklı bir avukatla görüşerek borcu icra yoluyla yada farklı şekilde tahsil etme yoluna gidebilir.

İcra Çeşitleri

İcra işleminin gerçekleşmesi için icra türüne karar verilmelidir. İlamlı icra ve ilamsız icra olarak ikiye ayrılır.

İlamlı icra; icra mahkemesinin kararına istinaden yapılan icra türüdür. Mahkeme tarafından kararın belgelenmesi gerekir bu belge olmadan memurlar işlem yapamaz. İlamsız icra ise; para ve teminat alacakları için ileri sürülen herhangi mahkeme kararına gerek duyulmadan başlatılan işlemdir.

İcra İşlemi Nasıl Başlatılır?

Öncelikle borcun varlığının belgelenmesi gerekli evrakların hazırlanması gerekir. Borcun kanıtlanmasından sonra borçlunun yerleşim yerindeki icra müdürlüğüne başvuru yapılır. Gerekli harç ödemesi yapılır. Harç masrafları alacaklı tarafından tahsil edilir. İcra müdürlüğünce gerekli olan işlemler tamamlandıktan sonra borçluya tebligat gönderilir. Tebligat Kanunu birinci maddesine göre; ”kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak bilcümle tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da memur aracılığı ile yapılır.” Avukatlar tarafından da tebliğ işlemi yapılabilir. Borçluya ödeme emri gönderilmeden icra işlemlerine başlanılmaz.

İcra takibi için kişi bireysel başvuru yapabileceği gibi avukatı yardımıyla da başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

İcra Takibine İtiraz Hakkı

Eğer icra türü ilamlı ise borçlunun ödeme kararına itiraz etme hakkı yoktur.

İlamsız icra ise ve borçlunun itiraz etmek gibi bir düşüncesi varsa bunu icra dairesine sözlü ya da  yazılı olarak bildirmesi gerekir. Ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinin ardından 7 gün içerisinde itirazın gerçekleşmesi gerekir. İtiraz mevzu olduğu zaman icra takibi durdurulur. Alacaklının 6 ay içerisinde dava açma hakkı vardır.

YAZAR BİLGİSİ